Commissioning

De complexiteit van kwaliteit

Commissioning, letterlijk vertaald als “inbedrijfstelling”, wordt in de industrie gebruikt om de kwaliteit van apparatuur systematisch vast te leggen en te testen. Zowel tijdens de realisatie van nieuwe apparatuur als bij het aanpassen van bestaande apparatuur. Dit wordt gedaan om uitval, faalkosten en gevaarlijke situaties te voorkomen. Aangezien gebouwgebonden installaties steeds complexer worden, wordt deze vorm van kwaliteitsborging in de utilitaire sector, maar ook in de woningbouw een steeds belangrijker onderdeel van de projectrealisatie. Een klein foutje in het ontwerp of tijdens de uitvoering kan grote consequenties hebben voor de beoogde functionaliteit en prestaties.

Kwaliteitsborging moet bij voorkeur door een onafhankelijke derde partij georganiseerd worden in samenwerking met de uitvoerende partijen. Dit heeft als voordeel dat de factor “tijd” los komt te staan van de kwaliteit. Natuurlijk wil iedereen kwaliteit, maar in de praktijk komt dit nogal eens onder druk te staan naar mate een project in tijdsnood komt.

Wanneer wordt kwaliteit toetsbaar?

Kwaliteitsborging is een doorlopend proces en kan het best zo vroeg mogelijk in een project geïmplementeerd worden. In de beginfase wordt de beoogde kwaliteit gedefinieerd in toetsbare begrippen, zoals:

  • Welke prestatie moet geleverd worden?
  • Welke functionaliteit moet er beschikbaar zijn?
  • Uit welke componenten bestaat een installatie?
  • Aan welke specificaties moeten deze componenten voldoen?
  • Welke randvoorwaarden zijn hiervoor noodzakelijk?

Als deze indicatoren bekend zijn bestaat er een heldere definitie van de gewenste kwaliteit. Door vooraf de kritische indicatoren, die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit, in kaart te brengen kan een gericht kwaliteitsplan worden opgesteld. In een dergelijk kwaliteitsplan wordt onder meer omschreven welke toetsen en controles er worden gedaan, op welk moment in de projectfase dit plaatsvindt en welke verslaglegging hiervan wordt gedaan.

Kwaliteit op maat

Een kwaliteitsplan wordt altijd op maat gemaakt en varieert per situatie. Wanneer je zelf verantwoordelijk bent voor de gehele realisatie of prestatie kan bijvoorbeeld een uitgebreide kwaliteitscontrole tijdens de looptijd van het project wenselijk zijn. Wanneer je de verantwoordelijkheid hebt uitbesteed aan bijvoorbeeld een aannemer of installatiebedrijf, is het in veel gevallen genoeg om periodiek op kritische momenten een steekproef te doen.

Wij kunnen voor elke situatie een kwaliteitsplan op maat te maken en op gestructureerde wijze de gevraagde kwaliteit borgen en achteraf toetsen. Een bijkomend voordeel van een doorlopende kwaliteitscontrole is dat het realisatieproces nauwkeurig en gestructureerd wordt gedocumenteerd en in kaart wordt gebracht. Vaak wordt vanuit de kwaliteitsborging ook het revisiedossier aangelegd. Dit leidt in de praktijk tot een accuraat en compleet naslagwerk wat het beheer ten goede komt.

Wij kijken graag kritisch mee met de realisatie van jouw project door periodiek het project te bezoeken en de installaties discipline overschrijdend te inspecteren. Ook hebben wij de expertise om de impact van eventuele tussentijdse wijzigingen tijdens de realisatie te vertalen naar gevolgen tijdens de exploitatie. Hierdoor kan een weloverwogen beslissing genomen worden zonder verrassingen achteraf.