Ontwerp en Directievoering

Installatieontwerp: het startpunt voor een goed (gebouw)klimaat

Een goed gebouwklimaat en gebruikscomfort begint bij het installatieontwerp. Met het ontwerpen van de (klimaat)installaties kun je daarom het beste zo vroeg mogelijk in het ontwerptraject van een nieuwbouw- of renovatieproject beginnen.

In samenhang met het bouwkundige en constructieve ontwerp, het beoogde gebruik en de geplande exploitatie kan een energieconcept opgesteld worden. Hierin wordt gekeken naar de verwachte energievraag en hoe die door middel van passieve (steden)bouwkundige maatregelen en mogelijkheden rondom energiezuinige en duurzame installaties vormgegeven wordt. Onderdeel hiervan is ook het nauwkeurig wegzetten van de eenmalige investering tegen de kosten voor onderhoud, vervanging en energielasten. Door de uiteenlopende aspecten die in een energieconcept aan bod komen, is samenspel met de architect, constructeur, en bouwfysisch of akoestisch adviseur essentieel.

Directievoering: alle facetten in beeld

De directievoering wordt, afhankelijk van de gekozen contractvoering, afgestemd met het installatieontwerp. Belangrijk is dat het installatieontwerp vroegtijdig wordt geëngineerd, zodat alle raakvlakken met de bouwkundige werkzaamheden op tijd kunnen worden afgestemd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan technische berekeningen, bouwkundige voorzieningen, en werktekeningen.

Van ontwerp naar gebruik

Het ontwerpen van een klimaatinstallatie is stap 1, maar voordat een gebouw in gebruik genomen kan worden, moet dit ontwerp eerst gerealiseerd worden. Het correct aanbrengen van de ontworpen installaties, inclusief de onderlinge afstemming van technische disciplines, moet zorgvuldig uitgevoerd en opgeleverd te worden.

Vervolgens zorgen opnames van installaties, controles van de werking, en inregelen, finetunen en monitoren van regelinstallaties voor een goed functionerend gebouwklimaat en lage energielasten. Een onlosmakelijk onderdeel van de implementatiefase is het geven van voldoende instructie, waarna de gebouwgebruikers optimaal gebruik kunnen maken van de (klimaat)installaties zonder dat deze ontregeld worden.

Samen op weg

De rol van HIJ5 in een dergelijk traject is divers en wordt afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. Tijdens het bouwproces vormen het energieconcept en de totale installatieomvang de basis. Deze basis kan vervolgens verder uitgewerkt worden in installatieontwerpen, tekeningen en een bestek/werkomschrijving. Daarnaast is het steeds vaker gebruikelijk dat er in een bouwteam gewerkt wordt, waarbij de energieconcepten door HIJ5 verzorgd worden en de verdere planuitwerking onder supervisie van HIJ5 uitgevoerd wordt door de bouwteaminstallateur(s).

Het ontwerpen in BIM behoort ook tot de mogelijkheden bij HIJ5. Hierbij is het van groot belang dat in een vroegtijdig stadium de werkwijze en doelstellingen met alle bouwpartners wordt besproken en vastgelegd in een integrale werkprocedure.

Duurzame relatie van begin tot eind

Ook in de exploitatiefase kan HIJ5 een fundamentele rol spelen. Hierbij valt te denken aan het managen van onderhoud, het inrichten van meerjaren onderhoudsbegrotingen en -plannen (MJOB/MJOP), en monitoring van de installaties. In de exploitatiefase is het voor de gebruiker/gebouweigenaar van belang dat er zicht is op het dashboard van de gebouwinstallaties en dat eventuele afwijkingen (klimaat/energiekosten/storingen e.d.) zichtbaar en beheersbaar zijn.