Routekaart naar verduurzaming

Wij kunnen u volledig ontzorgen als het gaat om de verduurzaming van uw vastgoed.
Wij noemen dit de ‘Routekaart naar verduurzaming‘.

Inventarisatie uitgangsituatie

Voorafgaand aan de routekaart voeren wij een fysieke opname op de locatie(s). Deze bestaat uit het beoordelen van het historische energieverbruik, controleren of aan de wettelijke verplichtingen is voldaan (energiemonitoring, MJOP, EED, informatieplicht e.d.).

Aan de hand van deze inventarisatie vervaardigen wij energiescans incl. energielabels en rapportages die voldoen aan de eisen zoals gesteld in de NTA8800. In deze rapportage worden alle mogelijke energiebesparende maatregelen die voor u van toepassing zijn benoemd (isolatie, PV-panelen, mogelijkheden voor warmteterugwinning e.d.) waarbij per maatregel de globale investeringskosten, terugverdientijd en CO2 besparingspotentieel wordt benoemd.

Routekaart

Vervolgens zetten we samen met u een routekaart voor verduurzaming uit middels zogenaamde ‘verduurzamings-scenario’s’.  U kunt hierbij denken aan scenario’s als; minimaal vereiste energielabels, aardgasvrij of het op natuurlijke momenten treffen van verduurzamingsmaatregelen die voldoen aan de minimaal vereiste terugverdientijd. Zo ontstaat per scenario een businesscase met tijdpad voor de combinatie van maatregelen. Hierbij wordt natuurlijk per maatregel rekening gehouden met de mogelijke subsidies.

Realisatie

Uiteindelijk kunnen we u op basis van de door u gekozen scenario van maatregelen ondersteunen bij de inkoop, begeleiden van de uitvoering,  beproeven van de installaties en opleveren van de uitgevoerde werken.

Monitoring

Natuurlijk wilt u ook graag weten of de maatregelen ook de beoogde energiebesparing opleveren. Wij beschikken hiertoe over het online Multi site energiemonitoringsysteem HIJ5 MeetData+. Dit systeem maakt het verbruik inzichtelijk en is in staat volledig geautomatiseerd mailberichten te versturen naar u of uw onderhoudsbedrijf wanneer bijvoorbeeld de verwarming en ventilatie tijdens vakantieperiodes niet uitgeschakeld zijn.

Ervaring

Een voorbeeld van opdrachten waar we mee bezig zijn of hebben uitgevoerd:

Gemeente Schiermonnikoog
Verduurzaming vastgoed

Gemeente Dalfsen
Verduurzaming zwembaden

Scholengroep SOVON
Verduurzaming van de warmte- en koudeopwekking

Scholengroep CVO-nwf
Aanbrengen ventilatie in monumentaal schoolgebouw en verduurzaming installaties

Zorginstelling Vijverhof
Lucht-water warmtepompen, klimaat-radiatoren en elektrische doorstroomgeisers zonder voorraad.

College Kerkrentmeesters
Verduurzaming ventilatie en verwarming van dorpkerk Eelde (rijksmonument, monumentnummer 14491).